Menu

Integracja

Integracja

INTEGRACJA - (wg. słownika wyrazów bliskoznacznych) to połączenie, zjednoczenie , scalenie, zespolenie.

W naszej szkole od 1999 r funkcjonują klasy integracyjne.W klasch tych wspólnie uczą się, bawią i pracują uczniowie  z niepełnosprawnościami z uczniami pełnosprawnymi.Obecnie mamy 10 klas integracyjnych na wszystkich poziomach edukacyjnych.

Integracja jest nowym modelem oświaty, przeciwieństwem segregacji dzieci sprawnych i niepełnosprawnych.
Pierwsze klasy integracyjne powstały w Polsce już w 1990 roku i z roku na rok ich liczba ciągle rośnie. Powstają integracyjne oddziały przedszkolne oraz klasy integracyjne w szkołach podstawowych, gimnazjach, a od kilku lat również w szkołach ponadgimnazjalnych.


Klasa integracyjna jest klasą 15 – 20 osobową, w której 3 – 5 uczniów posiada orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Rodzaje niepełnosprawności, z którymi można się spotkać ucząc w takim zespole to na przykład:

 - zaburzenia wzroku i słuchu

- zaburzenia emocjonalne

- niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim

- nadpobudliwość psychoruchowa

- zaburzenia koncentracji uwagi

- porażenie mózgowe …..

W klasie integracyjnej zatrudnionych jest dwóch nauczycieli (nauczyciel przedmiotowy i wspomagający). Jeden prowadzi zajęcia z całą klasą, drugi w tym czasie wspomaga dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych, dostosowując zakres materiału i stopień trudności oraz zadania do ich możliwości i potrzeb.


W klasie integracyjnej wszyscy uczniowie realizują ten sam program ( taki sam jak w klasach, które nie są objęte programem integracji), natomiast szczegółowe treści programowe są dostosowywane do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego dziecka niepełnosprawnego zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej .

Dziecko uczące się w klasie integracyjnej:
- osiąga wysokie wyniki w zakresie swoich możliwości,
- przychodzi chętnie do szkoły,
- łatwiej nawiązuje kontakty z rówieśnikami,
- uczy się współpracy, zrozumienia, tolerancji,
- ma większą możliwość korzystania z pomocy nauczycieli,
- na lekcjach jest bardziej skoncentrowane, dopilnowane,
- ma możliwość radzenia sobie z własnymi trudnościami.

 

                                                   Klasa dla dzieci ze spektrum autyzmu                       

                                                               Zespół Szkół nr 1 w Skoczowie


Klasa przeznaczona jest dla dzieci zmagających się z cechami autyzmu, które mogą uczęszczać do szkoły masowej.

Nasza szkoła stwarza tym dzieciom optymlne warunki rozwoju:

– kształcenie specjalne realizowane w szkole ogólnodostępnej

– specjalistyczna rehabilitacja

– zajęcia terapeutyczne

– zajęcia logopedyczne

– zajęcia z psychologiem

– gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna

– rozwijanie i usprawnianie sfery emocjonalno – społecznej

– stymulowanie rozwoju poznawczego i percepcyjnego

– wspieranie i psychoedukacja rodziny w ścisłej współpracy z nauczycielami,     terapeutami, pedagogiem, psychologiem .

Dla każdego dziecka opracowany jest indywidualny program edukacyjno -  terapeutyczny.  

 Nasi specjaliści :

– pedagog

– pedagodzy specjalni

– pedagog terapeuta

– psycholog

– logopeda

– instruktor terapii zajęciowej

– rehabilitant ruchu

– większość nauczycieli w szkole ma ukończony kurs oligofrenopedagogiki  

Posiadamy bardzo dobrze wyposażone sale do pracy z dziećmi, specjalistyczne pomoce dydaktyczne, specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny.  

Naszym atutem jest kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem, wypracowane efektywne metody  do optymalnej stymulacji rozwoju.   

Wszystkich uczniów naszej szkoły uczymy tolerancji, wrażliwości na potrzeby innego człowieka, empatii i zrozumienia dla odmienności, niesienia pomocy.   

Włączamy zarówno uczniów jak i rodziców do życia całej społeczności szkolnej poprzez cykliczne imprezy środowiskowe.    

Przy szkole działa Stowarzyszenie na rzecz Integracji „Bądźmy razem”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                                                         

       

         

 

      

                        

 

                                             

                                                            

 

                       

                           

      

 

                                                        

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 8 w Skoczowie
    ul. Morcinka 20
    43-430 Skoczów
  • (+48) 33479-30-20

Galeria zdjęć