Menu

Wolontariat

SZKOLNY  KLUB  WOLONTARIATU  W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR  8  W  SKOCZOWIE

 

W Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie działa Szkolny Klub Wolontariatu.

Opiekunem Klubu może być nauczyciel, pedagog lub psycholog szkolny, powołany i nadzorowany przez Dyrektora Szkoły. Działania Szkolnego Klubu Wolontariatu mogą być prowadzone przez wszystkich nauczycieli zatrudnionych w SP nr 8 i mogą być wspierane przez  Samorząd Uczniowski, wychowawców oddziałów  wraz ich klasami,  nauczycieli i innych pracowników Szkoły, rodziców oraz inne osoby i instytucje.

/ Podstawa prawna – Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie./

 

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli,

uczniów i rodziców - na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Wolontariat opiera się na następujących wartościach:

-zwrócenie uwagi na najsłabszych i najbardziej cierpiących,

-szacunek dla innych,

-bezinteresowność w działaniach.

Wolontariusze mogą pracować indywidualnie lub grupowo, wykonując prace o charakterze krótkoterminowym: okresowym lub jednorazowym, dotyczącym: specjalnego przypadku, osoby lub zadania.

Wolontariuszem może być każda osoba, która dobrowolnie i świadomie podejmuje bezpłatną pracę na rzecz potrzebujących.  Warunkiem wstąpienia do Klubu Wolontariatu jest złożenie w formie pisemnej deklaracji, do której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców / prawnych opiekunów.

Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie zasad Szkolnego Klubu Wolontariusza.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

- Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.

- Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

- Kształtowanie postaw prospołecznych.

- Rozwijanie empatii i tolerancji.

- Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

- Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze 

   środowiskiem.

- Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.

- Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

- Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.

- Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.

- Rozwijanie zainteresowań.

- Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.

- Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

 

OBSZARY DZIAŁANIA

- Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko

szkolne i środowisko pozaszkolne.

 

ŚRODOWISKO SZKOLNE

- Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.

- Reagowanie na bieżące potrzeby.

 

ŚRODOWISKO POZASZKOLNE

- Współpraca z różnymi placówkami  na rzecz potrzebujących.

- Akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.

 

REALIZOWANE ZADANIA

- Przybliżenie młodzieży idei wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych.

- Umożliwianie rozpoznania własnych motywacji do pracy.

- Poznanie obszarów pomocy.

- Poznanie zasad pracy i etyki działalności woluntarystycznej.

- Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy.

- Zamieszczanie informacji o działalności Wolontariatu na stronie internetowej szkoły.

- Zachęcanie uczniów do działań w Wolontariacie Szkolnym podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli

   i doświadczonych wolontariuszy.

- Lekcje wychowawcze poświęcone idei Wolontariatu.

- Udział w Finale WOŚP.

- Okresowe zebrania członków Wolontariatu.

- Monitorowanie działalności wolontariuszy.

- Wymiana doświadczeń.

 

PRAWA WOLONTARIUSZA

- Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

- Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.

- Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy.

- Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w   

  konflikcie z jego przekonaniami.

- Wolontariusz ma prawo do rezygnacji ze swojej pracy  uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora

  Wolontariatu Szkolnego.

 

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

- Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na

  działanie w Wolontariacie.

- Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach  Wolontariatu.

- Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:

-zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem

-zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy

-zasada troski o los słabszych

-zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości.

 

NAGRADZANIE WOLONTARIUSZA

- Pochwała koordynatora danej akcji z wpisem do dziennika.

- Dyplom za działalność wolontariacką w danym roku szkolnym oraz pochwała na forum szkoły.

Wpis na świadectwo szkolne – po wypracowaniu minimum 20 godzin ( w danym roku szkolnym) podczas wydarzeń wolontariackich, godziny te muszą być potwierdzone przez organizatorów lub koordynatorów zaświadczeniami, certyfikatami lub wpisem do Karty Aktywności Wolontariusza (otrzymanej na początku roku szkolnego) z liczbą wypracowanych godzin (ustala się, że 1 godzina to: 45 min- realizowana  w szkole; 60 min-to godzina realizowana poza szkołą)

- Nagradzanie wolontariuszy odbywa się w ramach obchodów kończących rok szkolny.

- Symboliczne nagradzanie wolontariuszy ma przede wszystkim motywować, podkreślać uznanie dla działalności wolontariusza oraz zachęcać do udziału w kolejnych wydarzeniach.

 

SPOSOBY EWALUACJI

- Sprawozdanie z pracy Wolontariatu Szkolnego na koniec roku szkolnego.

- Rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni Wolontariusze.

- Zdjęcia z imprez.

- Informacje na stronie internetowej szkoły

 

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 - Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w działaniach Szkolnego Klubu Wolontariatu

Załącznik 2  - Pisemna deklaracja przynależności do Szkolnego Klubu Wolontariatu

Załącznik 3 - Karta aktywności wolontariusza

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 8 w Skoczowie
    ul. Morcinka 20
    43-430 Skoczów
  • (+48) 33479-30-20

Galeria zdjęć